http://www.tourmalaysia.com/] 介绍巴央巴杀巴迪工厂唐人街海龟巷和安宫海滨街灯饰夜景海龟保育中心舨船码头登嘉楼美食篇新品香餐室小面包拉当饭.